lt_LT
  • en_US
  • ru_RU

Protokolas dėl SST

PROTOKOLAS (PROTOKOLAS DĖL SST), IŠ DALIES PAKEIČIANTIS 1924 M. RUGPJŪČIO 25 D. TARPTAUTINĘ KONVENCIJĄ DĖL KAI KURIŲ TEISĖS NORMŲ, SUSIJUSIŲ SU KONOSAMENTAIS, SUVIENODINIMO (HAGOS TAISYKLĖS), IŠ DALIES PAKEISTĄ 1968 M. VASARIO 23 D. PROTOKOLU (VISBIU TAISYKLĖS)

 

(1979 m. gruodžio 21 d. Briuselis)

 

ŠIO PROTOKOLO SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

 

BŪDAMOS Tarptautinės konvencijos dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo, priimtos 1924 m. rugpjūčio 25 d. Briuselyje ir iš dalies pakeistos Protokolu, skirtu iš dalies pakeisti šią Konvenciją ir pasirašytu 1968 m. vasario 23 d. Briuselyje, Šalimis,

 

SUSITARĖ:

 

I straipsnis

 

Šiame Protokole „Konvencija“ – tai Tarptautinė konvencija dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo, priimta 1924 m. rugpjūčio 25 d. Briuselyje ir iš dalies pakeista Protokolu, pasirašytu 1968 m. vasario 23 d. Briuselyje.

 

II straipsnis

 

1. Konvencijos 4 straipsnio 5 dalies a punktą pakeisti taip: „a) Jei siuntėjas, prieš siųsdamas prekes, nenurodė ir į konosamentą neįrašė tokių prekių rūšies ir vertės, nei vežėjas, nei laivas jokiu atveju nėra arba netampa atsakingas už prekių netekimą ar sužalojimą arba už su prekėmis susijusį turto netekimą ar sužalojimą, kurių suma yra didesnė kaip 666,67 atsiskaitymo vienetai už vieną prarastų ar sugadintų prekių paketą ar vienetą arba 2 atsiskaitymo vienetai už prarastų ar sugadintų prekių kilogramą bruto svorio, atsižvelgiant į tai, kuris skaičius didesnis.“
2. Konvencijos 4 straipsnio 5 dalies d punktą pakeisti taip:
„d) Šiame straipsnyje nurodytas atsiskaitymo vienetas yra Tarptautinio valiutos fondo nustatyta speciali skolinimosi teisė. Šios dalies a punkte nurodytos sumos perskaičiuojamos į nacionalinę valiutą pagal tos valiutos vertę, kuri tą dieną bus nustatyta pagal bylą nagrinėjančio teismo teisę.
Valstybės Tarptautinio valiutos fondo narės nacionalinės valiutos vertė specialios skolinimosi teisės atžvilgiu apskaičiuojama pagal Tarptautinio valiutos fondo patvirtintą vertinimo metodiką, galiojančią jo operacijoms ir pervedimams konkrečią dieną. Valstybės, kuri nėra Tarptautinio valiutos fondo narė, nacionalinės valiutos vertė specialios skolinimosi teisės atžvilgiu apskaičiuojama pagal šios valstybės nustatytą tvarką. Nepaisant to, ratifikuojant 1979 m. Protokolą arba prisijungiant prie jo arba bet kada vėliau valstybė, kuri nėra Tarptautinio valiutos fondo narė ir kurios įstatymai neleidžia taikyti pirmiau minėtų nuostatų, gali pareikšti, kad jos teritorijoje yra taikomos šioje Konvencijoje numatytos šios atsakomybės ribos:
i) šio straipsnio 5 dalies a punkte nurodytiems 666,67 atsiskaitymo vienetams – 10000 piniginių vienetų;
ii) šio straipsnio 5 dalies a punkte nurodytiems 2 atsiskaitymo vienetams – 30 piniginių vienetų. Pirmesniame sakinyje nurodytas piniginis vienetas yra lygus 65,5 miligramams aukso, kurio praba yra 900 tūkstantųjų dalių. Tame sakinyje nurodyti kiekiai į nacionalinę valiutą perskaičiuojami pagal atitinkamos valstybės įstatymus. Pirmesniame sakinyje nurodyti skaičiavimas ir perskaičiavimas atliekami taip, kad valstybės nacionaline valiuta kiek galima tiksliau išreikštų šio straipsnio 5 dalies a punkte atsiskaitymo vienetais nurodytų sumų realią vertę. Deponuodamos 1979 m. Protokolo ratifikavimo arba prisijungimo prie jo dokumentus, valstybės turi pranešti depozitarui atitinkamai apie skaičiavimo būdą arba perskaičiavimo rezultatą arba jų pasikeitimus.“

 

III straipsnis

 

Bet koks dviejų ar daugiau Susitariančiųjų Šalių ginčas dėl šio Protokolo aiškinimo ar taikymo, kuris negali būti išspręstas derybomis, vienos iš jų prašymu teikiamas arbitražui. Jei per 6 mėnesius nuo prašymo arbitražui pateikimo Šalys negali susitarti dėl arbitražo organizavimo, bet kuri iš jų gali perduoti ginčą Tarptautiniam Teisingumo Teismui pateikdama prašymą pagal Teismo statutą.

 

IV straipsnis

 

1. Pasirašydama ar ratifikuodama šį Protokolą arba prie jo prisijungdama Susitariančioji Šalis gali pareikšti, kad ji nelaiko savęs įsipareigojusia pagal šio Protokolo III straipsnį.
2. Susitariančioji Šalis, padariusi išlygą pagal 1 dalį, bet kada gali panaikinti tą išlygą apie tai pranešdama Belgijos Vyriausybei.

 

V straipsnis

 

Šis Protokolas teikiamas pasirašyti 1924 m. rugpjūčio 25 d. Konvenciją arba 1968 m. vasario 23 d. Protokolą pasirašiusioms valstybėms arba valstybėms, kurios yra Konvencijos Šalys.

 

VI straipsnis

 

1. Šis Protokolas turi būti ratifikuotas.
2. Kai šį Protokolą ratifikuoja valstybė, kuri nėra Konvencijos Šalis, tai prilygsta Konvencijos ratifikavimui.
3. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Belgijos Vyriausybei.

 

VII straipsnis

 

1. V straipsnyje nenurodytos valstybės gali prisijungti prie šio Protokolo.
2. Prisijungimas prie šio Protokolo prilygsta prisijungimui prie Konvencijos.
3. Prisijungimo dokumentai deponuojami Belgijos Vyriausybei.

 

VIII straipsnis

 

1. Šis Protokolas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai deponuojami penki ratifikavimo arba prisijungimo dokumentai.
2. Valstybei, kuri ratifikuoja šį Protokolą arba prie jo prisijungia po to, kai buvo deponuotas penktas ratifikavimo ar prisijungimo dokumentas, šis Protokolas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo ratifikavimo ar prisijungimo dokumento deponavimo.

 

IX straipsnis

 

1. Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį Protokolą, apie tai pranešdama Belgijos Vyriausybei.
2. Denonsavimas įsigalioja praėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kai Belgijos Vyriausybė gauna pranešimą.

 

X straipsnis

 

1. Valstybė pasirašydama, ratifikuodama Protokolą ar prie jo prisijungdama ar bet kada vėliau gali Belgijos Vyriausybei raštu pranešti, kokioms teritorijoms, už kurių tarptautinius santykius ji atsako, taikomas šis Protokolas. Praėjus trims mėnesiams po to, kai Belgijos Vyriausybė gauna tokį pranešimą, Protokolas įsigalioja pranešime nurodytoms teritorijoms, bet ne anksčiau tos dienos, kai Protokolas įsigalioja tai valstybei.
2. Galiojimo išplėtimas taip pat taikomas Konvencijai, jei pastaroji dar netaikoma toms teritorijoms.
3. Susitariančioji Šalis, pateikusi pareiškimą pagal šio straipsnio 1 dalį, bet kada vėliau gali Belgijos Vyriausybei raštu pranešti, kad Protokolas nustoja galios toms teritorijoms. Toks denonsavimas įsigalioja praėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kai Belgijos Vyriausybė gauna tokį pranešimą.

 

XI straipsnis

 

Belgijos Vyriausybė praneša Protokolą pasirašiusioms ir prie šio Protokolo prisijungiančioms valstybėms apie:


1) pasirašymus, ratifikavimus ir prisijungimus, gautus pagal V, VI ir VII straipsnius;
2) šio Protokolo įsigaliojimo datą pagal VIII straipsnį;
3) pranešimus dėl teritorinio taikymo pagal X straipsnį;
4) pareiškimus ir pranešimus pagal II straipsnį;
5) pareiškimus pagal IV straipsnį;
6) denonsavimus, gautus pagal IX straipsnį.

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti savo Vyriausybių tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį Protokolą. PRIIMTAS 1979 m. gruodžio 21 d. Briuselyje anglų ir prancūzų kalbomis, abu tekstai yra autentiški, vienu egzemplioriumi, kuris deponuojamas Belgijos Vyriausybės archyvuose. Belgijos Vyriausybė išduoda patvirtintas kopijas.

Laukas yra privalomas Per mažas simbolių kiekis Neteisingas El. pašto formatas Slaptažodžiai nesutampa Toks vartotojas jau egzistuoja