lt_LT
 • en_US
 • ru_RU

Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – „Politika“) apibrėžia uždarosios akcinės bendrovės „Transtira“ įmonės kodas 122282884, buveinės adresas Vilniaus g. 4, Grigiškės, LT- 27101 Vilniaus m. sav., tel. nr. +370 (5) 235 7090, el. paštas  duomenys@transtira.lt (toliau – „Transtira“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) asmenį identifikuojančios informacijos/duomenų (toliau – „Asmeninė informacija“), kurią jūs (toliau – „Vartotojas“, „jūs“ arba „jūsų“) galite pateikti http://www.transtira.eu/  ir https://www.transtira.lt/ interneto svetainėse ar dėl su jos teikiamomis paslaugomis (toliau bendrai – „Svetainė“ arba „Paslaugos“), rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką. Ji taip pat apibrėžia galimus pasirinkimus, susijusius su jūsų asmeninės informacijos naudojimu, ir nurodo, kaip galite pasiekti ir atnaujinti šią informaciją. Ši Politika netaikoma įmonių, kurios mums nepriklauso ar kurių nevaldome ir asmenų, kurie mums nedirba ar su kuriais nebendradarbiaujame, praktikai.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami mūsų interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad mūsų svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Turinys

 • Kaip ir kokius duomenis apie Jus tvarkome?
 • Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?
 • Jūsų teisės
 • Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims
 • Duomenų saugumas
 • Duomenų saugumo pažeidimas
 • Slapukai
 • Vaikai
 • Naujienlaiškiai
 • Reklama
 • Nuorodos į kitas svetaines
 • Politikos pakeitimai ir papildymai
 • Baigiamosios nuostatos
 • Kaip galite su mumis susisiekti?

Kaip ir kokius duomenis apie Jus tvarkome?

Mes gauname ir saugome bet kokius duomenis, kuriuos mums sąmoningai pateikiate:

 • pateikdami užklausą;
 • užpildydami paraišką/formą;
 • pridėdami dokumentus;
 • užsiprenumeruodami naujienlaiškį;
 • ar kitaip įvesdami informaciją mūsų Svetainėje;

Jums gali tekti pateikti savo „kontaktinius duomenis“, tokius kaip:

 • elektroninio pašto adresas,
 • vardas, pavardė,
 • telefono numeris,
 • adresas ar
 • kita Asmeninė informacija.

Kai lankotės Svetainėje, mūsų serveriai automatiškai įrašo informaciją, kurią siunčia jūsų naršyklė, pvz.:

 • Jūsų įrenginio IP adresą,
 • naršyklės tipą ir versiją,
 • operacinės sistemos tipą ir versiją,
 • kalbos nuostatas arba
 • tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje,
 • mūsų Svetainės puslapius, kuriuose lankėtės,
 • kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose,
 • kokios informacijos ieškojote mūsų Svetainėje,
 • prisijungimo laiką ir
 • kitus statistinius duomenis.

Turite pasirinkimą neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturėsite galimybės pasinaudoti kai kuriomis Svetainės funkcijomis.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

Bet kokie duomenys, kuriuos renkame iš jūsų, gali būti tvarkomi šiais tikslais:

 • siekiant gerinti jūsų naršymo patirtį;
 • tobulinti Svetainę, kad ji labiau atitiktų jūsų poreikius;
 • gerinti klientų aptarnavimą ir atsakymų į klientų užklausas,
 • paslaugų prašymus ir el. laiškų pateikimą,
 • siųsti priminimus el. laišku, pvz. naujienas ir t. t.,
 • paprašyti įvertinti ir apžvelgti Paslaugas,
 • susisiekti po pateiktos užklausos, užpildytos formos/paraiškos
 • atsakyti į užklausas, susijusias su Paslaugomis,
 • informuoti Jus apie Paslaugų pasikeitimus*,
 • atsiųsti jums papildomą informaciją apie „Transtira“ ir jos Paslaugas*,
 • siųsti informacinius naujienlaiškius*,
 • administruoti mūsų paslaugas,
 • paleisti ir valdyti mūsų Svetainę ir Paslaugas.

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.Atšaukti savo sutikimą galitesusisiekę su mumis el. paštu duomenys@transtira.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Informacija, kurią siunčia jūsų naršyklė, naudojama tik siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus ir surinkti statistinę informaciją apie svetainės naudojimą. Ši statistinė informacija nėra renkama konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad asmens mes apribotume asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti el. laišką adresu duomenys@transtira.lt arba skambinti telefonu +370 (5) 235 7090 ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai ar paštu adresu Vilniaus g. 4, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav., Lietuva; el. paštu: duomenys@transtira.lt.

Mes gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti ir pateiksime to priežastis. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikiant vėlavimo priežastis.

Mes galime nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Neparduodame, nekeičiame ir jokiu kitu būdu neteikiame jūsų Asmeninės informacijos trečiosioms šalims iš anksto nepranešę apie tai vartotojams. Tai neapima Svetainės prieglobos (angl. hosting) partnerių ir kitų šalių, kurios padeda mums administruoti Svetainę, atlikti mūsų veiklą ar aptarnauti mūsų vartotojus šioms šalims sutikus laikyti šią informaciją konfidencialia.

Be jūsų sutikimo neteikiame asmeninės informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais.

Atskleisime bet kokią surinktą, naudotą ar gautą informaciją, jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų reikalavimu, ir kai tikime, kad atskleidimas yra būtinas mūsų teisėms, jūsų saugumui ar kitų žmonių saugumui apsaugoti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti.

Duomenų saugumas

Saugome jūsų pateiktą informaciją kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar duomenų atskleidimo. Imamės reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių siekdami apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir asmeninės informacijos, kurią saugome, atskleidimo. Jūsų asmeninė informacija laikoma saugiame tinkle ir yra prieinama tik ribotam asmenų skaičiui, kurie turi specialias teises naudotis tokiomis sistemomis ir privalo laikyti šią informaciją konfidencialia. Be to, visa jūsų pateikiama viešai neskelbtina/kredito informacija yra užkoduota naudojant „Secure Socket Layer“ (SSL) technologiją. Tačiau negalime užtikrinti, kad duomenys nebus perduoti internetu ar belaidžiu ryšiu.

Todėl mums stengiantis apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, jūs pripažįstate, kad

- yra saugumo ir privatumo apribojimų internete, kurie nuo mūsų nepriklauso,

- negalima užtikrinti visos informacijos ir duomenų, kuriais keičiamasi tarp jūsų ir mūsų interneto svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo ir

- nepaisant visų pastangų, bet kokia tokia informacija ir duomenys gali būti neteisėtai peržiūrėti ar pakeisti trečiosios šalies.

 

Jūsų duomenis saugosime vienerius metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų Paslaugomis ar svetainės turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Duomenų saugumo pažeidimas

Tuo atveju, jei sužinome, jog interneto svetainės saugumas buvo pažeistas arba asmeninė vartotojų informacija buvo atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, mes imsimės reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis.

Duomenų saugumo pažeidimo atveju stengiamės informuoti paveiktus asmenis, jei manome, kad dėl pažeidimo vartotojas gali patirti žalą, arba jei informavimas būtinas įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju paskelbsime pranešimą Svetainėje, susisieksime su jumis el. paštu.

Jeigu manote, kad su jumis susijęs duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A.Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, tel. nr. 85 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

Slapukai

Svetainė naudoja „slapukus“ (angl. cookies) siekiant gerinti jūsų naršymo patirtį. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris patalpina jūsų kompiuterio standžiajame diske. Slapukai nenaudojami programoms ar virusams jūsų kompiuteryje paleisti. Slapukai yra unikaliai priskirti tik jums, juos žiniatinklio serveris gali atpažinti tik tame domene, kuris jums priskyrė slapuką. Galime naudoti slapukus siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais stebėdami svetainės lankytojų srautą (tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų Svetainėje, mūsų Svetainės puslapius, kuriuose lankėtės, kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose, kokios informacijos ieškojote mūsų Svetainėje, prisijungimo laiką ir kitus statistinius duomenis) bei svetainės funkcijoms vykdyti. Galite priimti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau įprastai galite pakeisti naršyklės nustatymus, jei norite, kad slapukai būtų atmesti. Jei nuspręsite atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.

Slapuko pavadinimas

Aprašymas / Tipas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Būtinasis slapukas

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

Google Analytics

_ga

Naudojamas atskirti vartotojus.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metus

Unikalus identifikatorius

_gid

Naudojamas atskirti vartotojus.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

24 val.

Unikalus identifikatorius

_gat

naudojama reklamos funkcijoms įjungti

Pirmo įėjimo į puslapį metu

10 min.

Unikalus identifikatorius

Vaikai

Nerenkame jokios asmeninės informacijos iš vaikų iki 16 metų amžiaus. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, prašome neteikti jokios asmeninės informacijos per mūsų Svetainę ar Paslaugą. Mes skatiname tėvus ir teisėtus globėjus stebėti jų vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per mūsų Svetainę ar Paslaugą be jų sutikimo. Susisiekite su mumis, jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 16 metų teikia mums savo asmeninę informaciją per mūsų Svetainę ar Paslaugą.

Naujienlaiškiai

Siūlome elektroninius naujienlaiškius, kuriuos galite užsiprenumeruoti bet kuriuo metu pateikę mums savo elektroninį paštą. Galite atsisakyti mūsų naujienlaiškio ar rinkodaros tikslais siunčiamų elektroninių laiškų laikydamiesi šiame elektroniniame laiške nurodytų atsisakymo instrukcijų arba susisiekę su mumis elektroniniu paštu – transtira@transtira.lt.

Reklama

Galime rodyti internetines reklamas ir dalintis suvestine ir asmens neidentifikuojančia klientų informacija. Šią informaciją renkame registracijos proceso metu arba per internetines apklausas ir reklamines akcijas. Mes nesidaliname asmenį identifikuojančia klientų informacija su reklamuotojams. Kai kuriais atvejais mes galime naudoti suvestinę ir asmens neidentifikuojančią informaciją, kad reklama būtų pritaikyta tikslinei auditorijai.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso ar kurių neadministruojame. Atkreipkite dėmesį, kad mes neprisiimame atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Atkreipkite dėmesį, kada esate nukreipiami iš mūsų Svetainės į kitas svetaines, todėl perskaitykite kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkama asmeninė informacija, privatumo politiką.

Politikos pakeitimai ir papildymai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Politiką Svetainės ar Paslaugų atžvilgiu. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Politikos versiją Svetainėje. Patalpinę atnaujintą versiją pakeisime puslapio apačioje nurodytą atnaujinimo datą. Tolesnis Svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais sutinkate.

Baigiamosios nuostatos

Patvirtinate, kad perskaitėte šią Politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Sutinkate laikytis šios Politikos naudodamiesi Svetaine ar jos Paslaugomis. Jei nesutinkate laikytis šios Politikos sąlygų, neturite teisės naudoti arba gauti prieigą prie šios Svetainės ir jos Paslaugų.

Kaip galite su mumis susisiekti?

Jei turite klausimų dėl šios Politikos, susisiekite su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

El. paštu: duomenys@transtira.lt

Paštu: Vilniaus g. 4, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav., Lietuva

Telefonu:  +370 (5) 235 7090

 

Paskutinį kartą peržiūrėta/atnaujinta: 2023.01.27

Laukas yra privalomas Per mažas simbolių kiekis Neteisingas El. pašto formatas Slaptažodžiai nesutampa Toks vartotojas jau egzistuoja